Εφαρμόζονται σε επιφάνειες στίβου και σε γήπεδα, στα οποία παίζονται παιχνίδια με μπάλα.
Η υποδομή τους αποτελείται από:
− στρώση θεμελίωσης τουλάχιστον 15 cm, από φυσικά ή θραυστά σκύρα,
− στρώση αγκύρωσης από μείγμα ασφαλτικών υλικών και σκύρων διαμέτρου 2 - 4 mm,
− στρώση υποστήριξης της επίστρωσης από δύο διαδοχικές στρώσεις ασφαλτοδέματος με φυσική ή θραυστή άμμο, πάχους 35 cm η κάτω στρώση και 25 cm η άνω στρώση.
Πρέπει να γίνει συμπύκνωση, να διαμορφωθούν οι απαραίτητες κλίσεις και να ωριμάσει για μια εβδομάδα πριν από την τελική επίστρωση, η οποία μπορεί να είναι χυτή ή ψεκαστή και αποτελείται από μείγμα συνθετικών αδρανών από EPDM ή καουτσούκ με συνδετικό υλικό ρητίνες πολυουρεθάνης.
Αυτά τα δάπεδα μπορεί να είναι είτε διαπερατά είτε αδιαπέρατα από το νερό. Όταν είναι διαπερατά, οι στρώσεις υποδομής κατασκευάζονται με τρόπο που να εξασφαλίζουν την αποστράγγισή του, συνήθως με προκατασκευασμένα αποστραγγιστικά κανάλια με ενσωματωμένη κλίση απορροής περιμετρικά του αθλητικού χώρου.
Αυτή η κατασκευή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν τα συνθετικά δάπεδα είναι αδιαπέραστα από το νερό. Στην υποδομή του δαπέδου διαμορφώνονται οι κατάλληλες κλίσεις που θα πρέπει να είναι μικρότερες από 0,1% (η διαμήκης) και από 1,0% η εγκάρσια. Ειδικές κλίσεις μπορεί να διαμορφωθούν για τις ανάγκες συγκεκριμένων αθλημάτων, όπως για παράδειγμα ο διάδρομος του άλματος εις ύψος, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί κλίση μικρότερη από 4%.

Παρουσίαση των αρχών σχεδιασμού, των ακουστικών παραμέτρων και των απαιτήσεων σε εστιατόρια, καφετέριες κτλ. με αναφορά σε μελέτες εφαρμογής.

Kλασική κατασκευή με γυαλί ένθετο και κάνναβο μεταλλικών διατομών.
Πρόκειται για σύστημα διατομών από χάλυβα, αλουμίνιο ή ξύλο, το οποίο στερεώνεται στο σκελετό του κτιρίου, σχηματίζοντας κάνναβο, επί του οποίου τοποθετούνται τα γυάλινα πετάσματα με τη λογική των κουφωμάτων.
O υαλοπίνακας συμπεριφέρεται ως πλάκα για φορτία κάθετα προς αυτόν και ως δίσκος για φορτία παράλληλα προς το επίπεδό του. O στατικός υπολογισμός γίνεται όπως στις πλάκες, για 4, 3 ή 2 πλευρές στήριξης, και υπάρχουν ανάλογα μέγιστες τιμές για το επιτρεπόμενο βέλος κάμψης.
Σύστημα φέρουσας υάλωσης.
H στήριξη των υαλοπινάκων γίνεται γραμμικά, με συνδυασμό μεταλλικών εξαρτημάτων στερέωσης και συγκολλητικών υλικών.
Τα μεταλλικά εξαρτήματα (συνήθως διατομές γωνιακές, Τ ή Π) στερεώνονται στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου και συγκρατούν τους υαλοπίνακες στην επάνω και κάτω ακμή τους.
Oι συναρμογές μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων στερέωσης και υαλοπινάκων στεγανοποιούνται με:
• προκατασκευασμένες διατομές από μόνιμα ελαστικό υλικό,
• μόνιμα ελαστικό στόκο,
• ειδική ελαστική κόλλα.
Oι διαδοχικοί υαλοπίνακες, που στερεώνονται γραμμικά, αφήνουν μεταξύ τους ανοιχτούς αρμούς, οι οποίοι χρειάζεται να καλυφθούν με τρόπο, που να εξασφαλίζει ολόσωμη επιφάνεια, κατά το δυνατό στεγανή στο νερό, στον αέρα και στο θόρυβο.
Στεγανοποιούνται συνήθως με ελαστικό στόκο ή κόλλα ή ακόμη με προκατασκευασμένες ελαστικές διατομές. Oι στεγανοποιημένοι με στόκο ή κόλλα αρμοί μπορούν να καλυφθούν επιπλέον με προκατασκευασμένες διατομές από μέταλλο ή ισχυρό πλαστικό, οπότε οι περίμετροι των υαλοπινάκων επισημαίνονται στην όψη ως διακοσμητικός κάνναβος.
Σημειακή στήριξη με μεταλλικά   εξαρτήματα μεγάλης αντοχής.
H διαστασιολόγηση του υαλοπίνακα προηγείται του υπολογισμού της υπόλοιπης κατασκευής και εξαρτάται κυρίως από τα σημεία στήριξης, τις διαστάσεις του και τα φορτία που δέχεται.
Oι υαλοπίνακες πρέπει να έχουν χώρο να δημιουργήσουν ανεμπόδιστα το επιτρεπόμενο βέλος κάμψης.
Τα πάχη υαλοπινάκων που επιλέγονται στις περιπτώσεις σημειακής στήριξης είναι μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά που συγκρατούνται με τους άλλους τρόπους.

Η ανάλυση κύκλου ζωής (LCΑ) είναι μια γενική μέθοδος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14040-14044 και σκοπό έχει την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Aποτελούν ολοκληρωμένες κατασκευές, που εδράζονται συνήθως σε πλάκα σκυροδέματος. Mεταξύ αυτής της πλάκας και του δαπέδου μεσολαβεί κενός χώρος, που προορίζεται για τη διέλευση δικτύων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του κτιρίου (αεραγωγών, καλωδιώσεων κτλ.). Aποτελούνται από τις τυποποιημένες πλάκες δαπέδου και από τα εξαρτήματα στήριξης και στερέωσης των πλακών. Tόσο ως προς τις πλάκες, όσο και ως προς τα στηρίγματα υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων με διαφορετικές ιδιότητες και προδιαγραφές, ανάλογα με τη χρήση του χώρου και τις μηχανικές και αισθητικές απαιτήσεις από το δάπεδο. Tα στηρίγματα μπορεί να είναι μεμονωμένα, συνδεδεμένα μεταξύ τους σε ταινίες ή κατάλληλα διαμορφωμένες πλάκες ή να συνδέονται στο ύψος της κεφαλής με δοκίδες, που σταθεροποιούν το σύστημα στήριξης και προσφέρουν βελτιωμένες συνθήκες έδρασης των πλακών του δαπέδου. Mπορεί να διατίθενται με σταθερό ύψος ή να έχουν δυνατότητα προσαρμογής του ύψους τους στις συγκεκριμένες απαιτήσεις, ενώ υπάρχουν στηρίγματα με υποδοχές αγκύρωσης των πλακών.
H στερέωση των στηριγμάτων στη φέρουσα κατασκευή εξασφαλίζεται με κόλληση με τη βοήθεια κατάλληλης κόλλας ή με μηχανικό τρόπο (εκτονούμενα βύσματα, καρφιά κτλ.). H επιφάνεια έδρασης των στηριγμάτων πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή.
Oι πλάκες αποτελούνται συνήθως από περισσότερες από μια στρώσεις υλικών. H βασική στρώση εξασφαλίζει την αντοχή του δαπέδου σε μηχανικές καταπονήσεις και μεταφέρει τα φορτία στα στηρίγματα. Kατασκευάζεται από προϊόντα ξύλου, από χάλυβα ή από ορυκτά υλικά (ινοπλισμένα κονιάματα). H άνω στρώση, που αποτελεί την επιφάνεια του δαπέδου, μπορεί να κατασκευαστεί πρακτικά από οποιοδήποτε υλικό επίστρωσης δαπέδου. Tο πάχος της πλάκας εξαρτάται από τα υλικά που την αποτελούν και από τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν. Aνάλογα με την αντοχή τους σε φορτίσεις, τα συστήματα ανυψωμένων δαπέδων διακρίνονται σε ελαφρού, μεσαίου, βαρέος και υπερβαρέος τύπου.

Διεθνή παραδείγματα σύγχρονων κατοικιών δείχνουν τη μεγάλη ποικιλία κατασκευαστικών λύσεων που μπορούν να σχεδιαστούν για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από οροφές απλής ή σύνθετης μορφής.

Το γραφείο k-division ιδρύθηκε το 2013 από τον αρχιτέκτονα Μιχάλη Κραουνάκη, απόφοιτο του ΕΜΠ.
Η εκτεταμένη εμπειρία του γραφείου εκφράζεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα μελετών και κατασκευών που εκετείνεται από έργα κατοικιών και εμπορικών χρήσεων σε ξενοδοχεία αλλά και έργα εσωτερικής διακόσμησης, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Αντιλαμβανόμαστε την αρχιτεκτονική ως μέσο έκφρασης σε αναζήτηση εκείνων των μορφών και χώρων προσβλέποντας σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Επιδίωξή μας είναι, μέσω της χρήσης νέων υλικών και τεχνολογιών, να δημιουργήσουμε μια μοναδική αρχιτεκτονική εμπειρία για κάθε έργο μας.
Τα έργα του γραφείου έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά αρχιτεκτονικής και design ενώ παράλληλα έχουν συμμετάσχει και διακριθεί σε διάφορες εκθέσεις και διαγωνισμούς.

Το γραφείο DRGF Architects είναι ένα διεθνές στούντιο για την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και εσωτερική διακόσμηση, που ιδρύθηκε το 1980 από τον Dino Georgiou, ο οποίος ενώθηκε με τους συνεργάτες του Rouxandra Georgiou και Florin Grigore το 1989.
H βασική ομάδα της των σχεδιαστών του γραφείου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει άμεσες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και εσωτερικής διακόσμησης για όλες τις φάσεις του σχεδιασμού από τη σύλληψη στην μελέτη μέχρι την επίβλεψη του έργου.
Η εταιρεία συμμετείχε σε μεγάλης κλίμακας έργα σε περισσότερες από 15 χώρες, σε συνεργασία με εταιρείες συμβούλων και real estate κυρίως στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα.
Έχουν συμμετάσχει σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας και βραβεύτηκαν με οκτώ πρώτα βραβεία, έξι βραβεία δεύτερα, τέσσερα τρίτα βραβεία και τέσσερις Τιμητικές διακρίσεις.

Η μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας (BIM) είναι ένα πρακτικό εργαλείο για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων κτιρίων. Στο άρθρο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των μοντέλων ΒΙΜ, των πλεονεκτημάτων, και της σύνδεσης της τεχνολογίας ΒΙΜ με υπάρχουσες εφαρμογές.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο "ΕΡΓΟ 7 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ" δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο απο το 1987, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υπηρεσίες στα πεδία της ανάπτυξης γής και της εταιρικής αρχιτεκτονικής, της αρχιτεκτονικής τοπίου και της κατοίκησης. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση προγραμματικών σχεδίων και στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων οικιστικών συγκροτημάτων καθώς και στη δημιουργία και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας και την εφαρμογή της στο εταιρικό κτιριακό δίκτυο. Ο Στρατής Παπαδόπουλος, η Μαίρη Δαλκαφούκη και οι συνεργάτες τους πιστεύουν στην αρχιτεκτονική ως πραγματοποιημένο ΕΡΓΟ που κρίνεται στη πράξη και μέσα απο το χρόνο. Συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική φιλοσοφία και όραμα του γραφείου με τις παραμέτρους του πελάτη, συνθέτουν έργα ποιότητας και τόπους αρμονικούς, έτοιμους να δεχτούν τη σύγχρονη ζωή και να αντέξουν στο χρόνο.

 

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.