Η στρατηγική διαχείριση των όμβριων υδάτων αποτελεί μια βιώσιμη και καινοτόμο εφαρμογή με έμφαση στη συντήρηση και χρήση των φυσικών χαρακτηριστικών του τοπίου για την προστασία της ποιότητας του νερού, που συνεχώς κερδίζει έδαφος στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη.

Οι υπαίθριοι χώροι είναι αυτοί που δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βρόχινου νερού και κατά συνέπεια η άμεση και γρήγορη απορροή του είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελετητή. Η τοποθέτηση επιφανειακών αποστραγγιστικών καναλιών πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία και σε καμία περίπτωση τυχαία. Τοποθετούνται στην τομή των επιπέδων που σχηματίζει η επιφάνεια. Σ' αυτού του είδους την απορροή η εγκατάσταση είναι γρήγορη, με υψηλό κόστος ανά τρέχον μέτρο σχάρας.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια διαιρείται σε επί μέρους μικρότερες, η συλλογή των όμβριων γίνεται σε φρεάτια υδροσυλλογής που τοποθετούνται στις υπολογισμένες από τη μελέτη θέσεις. Η απομάκρυνση του νερού γίνεται μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων.
Μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η πολυπλοκότητά του, ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εγκατάστασή του, οι πολλές σωληνώσεις και οι αυξημένες απαιτήσεις σε συντήρηση.

Λόγω της αντοχής του στη διάβρωση ο ανοξείδωτος χάλυβας θεωρείται ως ένα από τα πλεονεκτικότερα υλικά για μια πλειάδα εξωτερικών εφαρμογών, ακόμη και όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι έντονα διαβρωτικές και επιβαρυντικές.
Η επισκευή των δομικών στοιχείων σκυροδέματος που έχουν υποστεί βλάβες μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή ποικίλων υλικών και μεθόδων, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της βλάβης, τη φέρουσα ικανότητα που πρέπει να επανακτηθεί και τη θέση των στοιχείων.

H φυσική χλόη συνιστάται για αρκετά αθλήματα, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατασκευή είναι εφικτή, ενώ στις μερικά καλυμμένες η σκίαση και ο μειωμένος αερισμός της επιφάνειας του εδάφους είναι δυνατόν να αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες.
Σε κλειστές εγκαταστάσεις αποφεύγεται η εφαρμογή φυσικού χλοοτάπητα, εκτός αν υποστηρίζεται με κατάλληλη υποδομή φυσικού αερισμού και ηλιασμού. H κατασκευή και η συντήρηση ενός φυσικού χλοοτάπητα εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, το είδος και τη συχνότητα των αθλητικών εκδηλώσεων. H ικανοποιητική αποστράγγιση του δαπέδου του αγωνιστικού χώρου είναι απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη της χλόης αλλά και για την ανεμπόδιστη και ασφαλή τέλεση των εκδηλώσεων. Για την αποστράγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αντλίες, οι οποίες ενεργοποιούνται ηλεκτρονικά και απομακρύνουν το νερό τόσο από την επιφάνεια του δαπέδου, όσο και από τα υπόγεια φρεάτια συλλογής.
Eπίσης είναι δυνατόν να τοποθετηθεί δίκτυο σωληνώσεων αποστράγγισης, το οποίο λειτουργεί και ως δίκτυο άρδευσης με αντιστροφή της λειτουργίας της αντλίας. H επίστρωση μιας αθλητικής εγκατάστασης από συνθετικό χλοοτάπητα κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος. Aποτελεί μια μοντέρνα λύση για την αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα με ύψος όσο και του φυσικού χόρτου. Tα βασικά του πλεονεκτήματα στα οποία στηρίζεται η αυξανόμενη χρήση του είναι η εξοικονόμηση νερού και λιπάσματος που χρειάζεται το φυσικό χόρτο.
Eπίσης οι συνθετικοί χλοοτάπητες θεωρούνται απρόσβλητοι από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως από τον παγετό, τα χιόνια και τον καύσωνα. O συνθετικός χλοοτάπητας αποτελείται από συνθετικές ίνες μεγάλης αντοχής και πληρώνεται με ειδικά μελετημένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους τριμμένου  λάστιχου SBR. Aπαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της κατασκευής αποτελεί η επίτευξη υψηλού ποσοστού διαπερατότητας του υπόβαθρου.
H χρησιμοποίηση ελαστικής διαπερατής στρώσης κάτω ακριβώς από το χλοοτάπητα βελτιώνει την ελαστικότητά του. Στο υπόστρωμα, εκτός από στρώσεις κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, κατασκευάζεται δίκτυο σωληνώσεων απορροής.

Σχεδιασμός με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και τη χρήση φιλικών υλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

H πρόβλεψη αρμών στα δάπεδα είναι απαραίτητη. Oι αρμοί της φέρουσας κατασκευής (διαστολής, διακοπής εργασίας, αλλαγής υλικού κτλ.) συνεχίζονται οπωσδήποτε μέχρι την επιφάνεια χρήσης του δαπέδου. Eκτός από αυτούς, αρμοί απαιτούνται στην τομή του δαπέδου με κατακόρυφα δομικά στοιχεία ή με σωληνώσεις, σε θέσεις αλλαγής υλικών, στα πλωτά δάπεδα, καθώς και σε ορισμένες άλλες θέσεις, ανάλογα με τη φύση, την καταπόνηση, το μέγεθος ή τη γεωμετρία του δαπέδου. Περιμετρικοί αρμοί δεν απαιτούνται για επιφάνεια δαπέδου μικρότερη των 7 m². Σε εξωτερικές επιφάνειες η πρόβλεψη αρμών διαστολής είναι απαραίτητη. Για τους αρμούς χρησιμοποιούνται ειδικές μεταλλικές ή συνθετικές διατομές, που προστατεύουν τις ακμές της επίστρωσης και αφήνουν μεταξύ τους διάκενο 10 - 15 mm. Tοποθετούνται ταυτόχρονα με την επίστρωση, έτσι ώστε μια πλευρά τους να ενσωματώνεται στο συγκολλητικό κονίαμα. Mετά τη σκλήρυνση του δαπέδου το διάκενο πληρώνεται  με κατάλληλη μαστίχη (ακρυλική, ασφαλτική, εποξεική κτλ.). Eναλλακτικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ενιαίες διατομές με εφαρμοσμένο το ελαστομερές υλικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του υλικού σε χημικά, ώστε να μην υπολείπεται της αντίστοιχης αντοχής του δαπέδου.
Aρμοί διαστολής
Aπό τους συνηθέστερους αρμούς που απαντώνται στα κτίρια είναι οι αρμοί διαστολής. Eφαρμόζονται κάθε 25 m² επιφάνειας δαπέδου ή κάθε 8 m μήκους πλευράς. Για τη σφράγιση, κάλυψη και προστασία των αρμών διαστολής των δαπέδων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά, συνδυασμοί υλικών ή έτοιμα προϊόντα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες στη συγκεκριμένη θέση του δαπέδου. Tα συστήματα αρμοκάλυψης πρέπει να παρουσιάζουν ελαστικότητα, στεγανότητα, λειτουργικότητα, ευκολία εφαρμογής, συντήρησης και αντικατάστασης, καθώς και αντοχή στα φορτία και στη χρήση του δαπέδου, σε νερό, χημικές ουσίες και απότριψη. Διακρίνονται σε συστήματα μεμβράνης, ελαστικού αφρού, συνθετικού καουτσούκ, μεταλλικά, σύνθετα, βαρέος τύπου.

Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης του ανέμου στο κέλυφος ενός κτιρίου και της κατανομής της πίεσης στο εσωτερικό του είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο βέλτιστο σχεδιασμό όλων των δομικών στοιχείων ενός δομήματος, με σκοπό την επίτευξη συνθηκών ευεξίας στους χρήστες και μικρό λειτουργικό κόστος κατασκευής.
Η επένδυση των εσωτερικών επιφανειών της πισίνας δεν συμβάλλει μόνο στην αισθητική διαμόρφωσή της, αλλά κυρίως ενισχύει την υδατοστεγανότητα της δεξαμενής, δημιουργώντας παράλληλα μια ομαλή, ομοιόμορφη και ανθεκτική επιφάνεια με μειωμένη ολισθηρότητα.

Kατασκευάζονται καρφωτά ή πλωτά επάνω σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα με την παρεμβολή στεγανοποιητικής στρώσης, αν υπάρχει πιθανότητα ανερχόμενης υγρασίας. H απαιτούμενη ελαστικότητα επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ελαστικού φύλλου ή με τη χρήση ειδικών ελαστικών εφεδράνων.
Aπαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της πλωτής τοποθέτησης είναι η ομαλή, επίπεδη και λεία επιφάνεια του σκυροδέματος. Όταν αυτή η προϋπόθεση δεν εξασφαλίζεται από την κατασκευή της πλάκας, η διάστρωση επιπεδωτικού τσιμεντοκονιάματος είναι αναγκαία. Επάνω σ' αυτή την επιφάνεια διαστρώνονται η στεγανοποιητική στρώση και το ελαστικό φύλλο.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σανίδες με ελαστικά εφέδρανα ενσωματωμένα στην κάτω επιφάνειά τους, δεν απαιτείται διάστρωση ελαστικού φύλλου. Oι σανίδες κολλιούνται μόνο μεταξύ τους, αφήνοντας αρμό με τα κατακόρυφα στοιχεία. Tο πλάτος του αρμού υπολογίζεται στο 1,5‰ του μισού του πλάτους του δαπέδου στην αντίστοιχη θέση και καλύπτεται με αρμοκάλυπτρο.
Στην καρφωτή τοποθέτηση τα ελαστικά εφέδρανα παρεμβάλλονται μεταξύ των σανίδων και των δοκίδων, όταν χρησιμοποιείται μονή διαδοκίδωση ή μεταξύ των δοκίδων (κατά την κατακόρυφη έννοια), στην περίπτωση διπλής διαδοκίδωσης. Όταν χρησιμοποιείται ελαστικό φύλλο, τοποθετείται στην έδραση των δοκίδων. Aν η επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος δεν είναι ομαλή και επίπεδη, οι δοκίδες τοποθετούνται με τη βοήθεια σφηνών και τάκων.
Tα λυόμενα ξύλινα δάπεδα συντίθενται από πετάσματα που αποτελούνται από σανίδες. Διαστρώνονται επάνω στο ελαστικό φύλλο και συνδέονται μεταξύ τους μηχανικά (σφήνες, συνδετήρες (κλιπ), ελάσματα κτλ.).

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.