Στέγαστρο γηπέδου ΑΕΚ - Ανέγερση μεταλλικού φορέα & τοποθέτηση μεμβράνης επικάλυψης

Ο φέρων οργανισμός του σταδίου είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα με ορθογωνικό σχήμα και διαστάσεις περίπου 180 × 130 (m), ενώ οι θέσεις των θεατών προστατεύονται από το μεταλλικό στέγαστρο και την PVC μεμβράνη. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ιταλία. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε και συναρμολογήθηκε επί τόπου στο έργο. Η επιφάνεια που στεγάζεται είναι περίπου 13.500 m2 και η μεταλλική κατασκευή αποτελείται από τα εξής τμήματα:
· Σύστημα ανάρτησης από τους πυλώνες.
· Κυρίως τόξα.
· Εσωτερικά, εξωτερικά και ενδιάμεσα μεταλλικά δαχτυλίδια.
· Ενδιάμεσοι σύνδεσμοι.
· Δευτερεύοντες σύνδεσμοι.
· Μεταλλικά τόξα υποστήριξης της μεμβράνης στέγασης.
· Μεταλλικοί διάδρομοι επίσκεψης και κυκλοφορίας στο στέγαστρο.
· Εφέδρανα μονής και διπλής κατεύθυνσης.


Λόγω της θέσης του γηπέδου εντός του οικιστικού ιστού, επιλέχθηκε η ανέγερση από το εσωτερικό του σταδίου. Η διαδικασία ανέγερσης πραγματοποιήθηκε τμηματικά, σε 4 φάσεις (βόρεια, δυτική, ανατολική και νότια πλευρά). Οι φάσεις εφαρμογής του μεταλλικού στεγάστρου, καθώς και της τελικής επικάλυψης, συνοψίζονται στην παρακάτω ακολουθία:
· Τοποθέτηση των προσωρινών πύργων ανέγερσης.
· Τοποθέτηση των εφεδράνων στην περιμετρική δοκό από σκυρόδεμα.
· Τοποθέτηση του συστήματος ανάρτησης.
· Τοποθέτηση των κυρίως μεταλλικών φορέων.
· Τοποθέτηση των δευτερευόντων στοιχείων της στέγης.
· Τοποθέτηση των διαδρόμων κυκλοφορίας.

Προσωρινοί πύργοι
Για την ανέγερση του μεταλλικού στεγάστρου χρησιμοποιήθηκαν προσωρινοί μεταλλικοί πύργοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν τα τμήματα των κυρίως μεταλλικών φορέων κατά την ανέγερσή τους. Οι προσωρινοί πύργοι, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση, είναι συνολικά 12 (από 2 στη βόρεια και νότια πλευρά και από 4 στην δυτική και ανατολική πλευρά). Οι πύργοι κατασκευάστηκαν από μεταλλικές διατομές, είχαν διαφορετικό ύψος ο καθένας, ενώ είχαν περίπου την ίδια κάτοψη με διαστάσεις 5×2,5 (m).
Οι προσωρινοί πύργοι μετέφεραν τα φορτία του στεγάστρου κατά τη φάση της ανέγερσης στη θεμελίωση του κτιρίου και για αυτό το λόγο προεκτάθηκαν και στα υπόγεια τμήματα του κτιρίου, έως τη θεμελίωση, περνώντας από τις ενδιάμεσες πλάκες, χωρίς ουσιαστικά να διακόπτεται ο φορέας τους με τη χρήση μεταλλικών πλακών και αγκυρίων.

Εφέδρανα
Τα εφέδρανα που χρησιμοποιήθηκαν για την έδραση της μεταλλικής στέγης είναι συνολικά 54 και εδράστηκαν στο φέροντα οργανισμό του γηπέδου μέσω περιμετρικής δοκού από σκυρόδεμα. Πρόκειται για 46 εφέδρανα δύο διευθύνσεων και 8 εφέδρανα μίας διεύθυνσης.

Σύστημα ανάρτησης
Το σύστημα ανάρτησης είναι μια κατασκευή πολυγωνικού σχήματος, η οποία συνδέεται με τους πυλώνες από σκυρόδεμα μέσω δύο μεταλλικών ενθέτων, τα οποία τοποθετήθηκαν στους πυλώνες κατά τη φάση της σκυροδέτησής τους σε υψόμετρα 25 m και 35 m περίπου. Το συγκεκριμένο σύστημα ανάρτησης εφαρμόζεται στον κόμβο σύνδεσης μεταξύ του φέροντα οργανισμού του σταδίου και της μεταλλικής στέγης και, με την ακρίβεια κατασκευής του, ουσιαστικά προσδιορίζει και καθορίζει τη γενική γεωμετρία της. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σύνδεση του συστήματος με το ακραίο τμήμα του κυρίως φορέα. Η συνολική κατασκευή αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής και συγκολλητά στοιχεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και με ήλους. Οι εργασίες συναρμολόγησης, όπου αυτό ήταν εφικτό, εκτελέστηκαν στο έδαφος, ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι εργασίες στο ύψος.

Συναρμολόγηση κυρίως φορέων
Για λόγους ορθότερης διαχείρισης των εργασιών συναρμολόγησης στο έδαφος και ανύψωσης αποφασίστηκε οι κύριοι φορείς της βόρειας και της νότιας πλευράς να χωριστούν σε 3 τμήματα και οι φορείς της ανατολικής και δυτικής πλευράς σε 5 τμήματα. Στη βόρεια και στη νότια πλευρά, πραγματοποιήθηκε αρχικά η ανύψωση των δύο ακραίων τμημάτων και, έπειτα, του μεσαίου τμήματος. Η ανύψωση των φορέων της ανατολικής και της δυτικής πλευράς έγινε πρώτα στα δύο ακραία και στο κεντρικό τμήμα και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στα δύο ενδιάμεσα τμήματα. Μετά από την ανύψωση των τμημάτων και την εναπόθεσή τους επάνω στα ανώτερα τμήματα των προσωρινών πύργων ανύψωσης ακολούθησε η σύνδεση τους μέσω εργασιών συγκόλλησης. Έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης σε ύψος και την τοποθέτηση κάποιων δευτερευόντων στοιχείων, τα οποία συνέδεσαν την κατασκευή με το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και τη σταθεροποίησαν, ακολούθησε η αποσυναρμολόγηση των προσωρινών πύργων, η προσθήκη όλων των δευτερευόντων στοιχείων και, τέλος, των διαδρόμων πρόσβασης.

Μεμβράνη
Η εφαρμογή της μεμβράνης έγινε επάνω σε μεταλλικά τόξα, τοποθετημένα στα δευτερεύοντα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής. Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ακολουθία ολοκλήρωσης του μεταλλικού φορέα σε κάθε πλευρά. Η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 13.500 m2 και αποτελείται από 54 τμήματα συνολικά, εκ των οποίων τα 20 έχουν τραπεζοειδές σχήμα ενώ τα 34 έχουν ορθογωνικό.
Υπάρχουν τρεις βασικοί διαφορετικοί τύποι με βάση το σχήμα και τις διαστάσεις:
· Τμήματα με ορθογωνικό σχήμα, διαστάσεων 10,20 × 25,30 (m).
· Τμήματα με ορθογωνικό σχήμα, διαστάσεων 12,75 × 25,30 (m).
· Τμήματα με τραπεζοειδή σχήματα, διαστάσεων 2,60 έως 10,20 × 25,30 (m).
Η μεμβράνη συνδέεται με τα δευτερεύοντα στοιχεία της στέγης με μεταλλικούς συνδέσμους, ενώ το τελικό της σχήμα προσδιορίζεται από μεταλλικά τόξα, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των δευτερευόντων στοιχείων. Σε κάθε τμήμα μεμβράνης τοποθετούνται τρία μεταλλικά τόξα. Το συνολικό μήκος των τόξων που τοποθετήθηκαν είναι 1.600 m περίπου.

 

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου

Σύμβουλος ανάπτυξης & συντονιστής μελετητικών γραφείων:
Dimand Α.Ε.
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στέγαστρου και μεμβράνης:
Cimolai S.p.A
Μελέτη, εφαρμογή και τοποθέτηση μεμβράνης:
Arka Synthesis
Αρχιτεκτονική μελέτη:
Αθανάσιος Κυρατσούς
Σύμβουλοι αρχιτέκτονες:
ΑΣ.Π.Α. Α.Ε.
Τοποθεσία:
Νέα Φιλαδέλφεια
Χωρητικότητα:
30.500 θέσεις
Παρουσίαση:
Καραμπούλας Δημήτριος, Οικονομάκης Ευάγγελος / Dimand A.E.
Φωτογραφίες:
Νίκος Δανιηλίδης

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΦΙΞ - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

ΦΙΞ - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το κτίριο της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Λεωφόρο Συγγρού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικού κτιρίου. Κατασκευάστηκε από τον Κάρολο Φιξ το 1893 και…
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Το συγκρότημα της Κεντρικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων αναπτύσσεται μέσα στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, σε έκταση περίπου 33 στρεμμάτων και έχει συνολική επιφάνεια 17.500m². Καλύπτει τρεις κύριες ενότητες που έχουν τη…
Αρσάκειο δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

Αρσάκειο δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

Στους πρωταρχικούς στόχους της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ήταν πάντα η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Γι' αυτό το λόγο…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.