ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρών Δικτυακός τόπος www.ktirio.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Ο επισκέπτης ή και χρήστης των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.ktirio.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. 
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.ktirio.gr. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους όποιους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του www.ktirio.gr. 
 
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
Το σύνολο του περιεχομένου του www.ktirio.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. 
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.ktirio.gr και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ανάγεται στη δική του σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.ktirio.gr. 
 
Υποχρεώσεις επισκέπτη - χρήστη 
Ο επισκέπτης - χρήστης του www.ktirio.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλει επίσης να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.ktirio.gr. Ακόμη, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του www.ktirio.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Ίντερνετ ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.ktirio.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη - επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. 
Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα  πρέπει: 

• Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου. 

• Ο χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

• Τα μηνύματα δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά 

• Τα μηνύματα θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες. 

• Τα μηνύματα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ίδρυμα χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει.
 
Περιορισμός ευθύνης Δικτύου 
Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη - χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του www.ktirio.gr. 
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. 
Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε καν την έλλειψη "ιών", είτε πρόκειται για το www.ktirio.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων ο επισκέπτης - χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο της. 
Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση, 
β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο δικτυακό του τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, 
γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων). 
 
Αποκλεισμός συμβουλών 
Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες - επισκέπτες μέσω του www.ktirio.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών - επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου. 
Στα Τεχνικά Άρθρα - που εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι απαραίτητα το δικαιούχο του www.ktirio.gr - τα κείμενα, οι πίνακες, οι φωτογραφίες και τα σκίτσα δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα και δεν έχουν σκοπό την προβολή εταιρικών συστημάτων και προϊόντων. Έχουν ως στόχο την τεχνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στηρίζονται στην βιβλιογραφία που αναφέρεται στο τέλος κάθε τεχνικού άρθρου. 
 
"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites 
Το www.ktirio.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη - χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης - χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών - επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Χωρίς αυό να σημαίνει ότι η εταιρεία φέρειευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.
 
E-Mail Service 
H υπηρεσία e-mail service από το www.ktirio.gr παρέχεται σε όσους χρήστες - επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στην Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του www.ktirio.gr η εγγραφή ή όχι οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή του. σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση www.ktirio.gr.
 
Συνομιλίες 
Στο Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες - επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το www.ktirio.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι' αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο www.ktirio.gr τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη - επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
 
Forum 
Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία του "forum" δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες - επισκέπτες το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από θέματα της καθημερινότητας και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες - επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το www.ktirio.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι' αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο www.ktirio.gr τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη - επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
 
Ψηφοφορίες 
Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία "ψηφοφορίας" δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες - επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.ktirio.gr. Η Δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. 
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη - χρήστη του www.ktirio.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000, αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 και 3471/2006), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). 
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.ktirio.gr είναι τα ακόλουθα: 
Υποχρεωτικά 
- Εικονικό όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη 
- Password 
- Ε-Mail 
Eάν είναι συνδρομητής στην έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή του www.ktirio.gr(περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. ) 
- Ονοματεπώνυμο 
- Εταιρεία 
- Α.Φ.Μ. 
- Δ.Ο.Υ. 
- Επιστημονική Ιδιότητα 
- Επάγγελμα 
- Τηλέφωνο 
- Κινητό 
- Fax 
- Τ.Κ. 
- Πόλη 
 
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.ktirio.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. 
Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, το www.ktirio.grδύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες - επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους. 
Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.ktirio.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. 
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - επισκέπτης του www.ktirio.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του www.ktirio.gr και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.ktirio.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων - κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. 
 
Αποζημίωση 
Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του www.ktirio.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση επισκέπτη - χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το www.ktirio.gr στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης. 
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. 
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
Καμία τροποποίηση των όρων αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.