Τάφροι αερισμού & χαμηλωμένη αυλή (Cour anglaise)

Η διάνοιξη τάφρου αερισμού έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάτμιση των προσβληθέντων από υγρασία επιφανειών. Μπορεί να κατασκευαστεί τοπικά εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα υγρασίας. Εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτίρια, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος περιμετρικά του κτιρίου. Ενδείκνυται στην περίπτωση υγρασίας, που προέρχεται είτε από επιφανειακά ύδατα με διαρκή ή πρόσκαιρη παρουσία, είτε από διηθούμενα νερά, που προσβάλλουν τα πλευρικά τοιχώματα. Οι τάφροι αερισμού λειτουργούν σχετικά αποτελεσματικά στην περίπτωση περιοχών με ζεστό και ξηρό κλίμα, όπου ο ρυθμός εξάτμισης είναι ήδη αρκετά υψηλός και το ύψος ανόδου της ανιούσας υγρασίας είναι σχετικά μικρό. Η τάφρος μπορεί να είναι ανοικτή, κλειστή ή στεγασμένη.
Οδηγίες κατασκευής
Η τάφρος κατασκευάζεται σε επαφή με το κτίσμα, εκτός εάν για λόγους στατικής επάρκειας αυτό δεν επιτρέπεται, οπότε κατασκευάζεται σε μικρή απόσταση (1 έως 2 m) από το τοίχωμα του κτιρίου. Το πλάτος κυμαίνεται από 1,0 έως 1,5 m και το βάθος της φτάνει, κατά το δυνατόν, το βάθος θεμελίωσης.
Ο πυθμένας της τάφρου πρέπει να είναι στεγανός και κατασκευάζεται με κλίση 0,5% - 2%, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν όμβρια ύδατα, που θα διεισδύσουν. Αυτά οδηγούνται μέσω αποστραγγιστήριου σωλήνα στο αποχετευτικό σύστημα ή σε φυσικό αποδέκτη. To σημείο αποστράγγισης θα πρέπει να βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερη στάθμη από αυτήν του αποχετευτικού αγωγού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρισμού του με ακάθαρτα σε περίπτωση υπερφόρτωσης του συστήματος (αντιστροφή ροής).
Τα τοιχώματα της τάφρου πρέπει να είναι υδρατμοδιαπερατά και όχι στεγανά, προκειμένου να επιτυγχάνεται η "αναπνοή" του τοίχου.
Πρέπει να κατασκευάζονται ανά διαστήματα φρεάτια επίσκεψης και καθαρισμού.

Χαμηλωμένη αυλή (cour anglaise)
Για το φυσικό φωτισμό και αερισμό υπόγειων χώρων χρησιμοποιείται συχνά η τεχνική της "χαμηλωμένης αυλής" ή, όπως είναι περισσότερο γνωστή, του "cour anglaise". Σ’ αυτήν την περίπτωση, για την προστασία του χώρου από την υγρασία γίνεται εξωτερικά κατασκευή απομάκρυνσης των νερών. Αυτή περιλαμβάνει λιθορριπή, στεγανοποιητικά φύλλα και διάτρητο σωλήνα απορροής των ομβρίων, που τα οδηγεί στο δίκτυο ομβρίων, εφόσον υπάρχει σχετική άδεια ή σε κατάλληλο αποδέκτη, μακριά από το κτίριο σε κάθε περίπτωση. Για τη διαμόρφωση της χαμηλωμένης αυλής κατασκευάζεται στρώση σκύρων, επί της οποίας τοποθετείται συνθετικό φύλλο (νάιλον). Κατόπιν, κατασκευάζεται η στρώση του σκυροδέματος καθαριότητας και επ’ αυτής διαστρώνεται η στεγανοποιητική στρώση από ασφαλτικό υλικό. Η στεγανοποίηση ακολουθείται από μία στρώση άμμου μέσου πάχους (1 ως 2 cm), επάνω στην οποία κατασκευάζεται η πλάκα της χαμηλωμένης αυλής. Το δάπεδο του φρεατίου κατασκευάζεται με πατητό τσιμεντοκονίαμα ενδεικτικής πυκνότητας 650 kg/m³, με στεγανοποιητικό μάζας και με κλίση προς υδρορρόη, που οδηγεί τα όμβρια στο σωλήνα απορροής κάτω από το φρεάτιο. Σε πολλές περιπτώσεις, στην περίμετρο του κτιρίου διαστρώνονται πλάκες πεζοδρομίου, πλαισιώνοντας και την κατασκευή της χαμηλωμένης αυλής.

 • Second Text:

  Α. Ανοιχτή τάφρος αερισμού
  1. Μεταλλική σχάρα.
  2. Υδρατμοδιαπερατό επίχρισμα.
  3. Πυθμένας τάφρου με κατάλληλη διαμόρφωση.

  Β. Λεπτομέρεια "χαμηλωμένης αυλής" (cour anglaise)
  1. Πλάκες πεζοδρομίου.
  2. Συνδετικό κονίαμα.
  3. Σκυρόδεμα C12/15, ενισχυμένο με δομικό πλέγμα.
  4. Προκατασκευασμένο κράσπεδο.
  5. Λιθοπλήρωση με αργούς λίθους για τη διαμόρφωση στραγγιστηρίου.
  6. Γεωύφασμα.
  7. Τσιμεντοκονίαμα τριπτό ή πατητό 450 kg/m³ για εξομάλυνση ή προστασία.
  8. Στεγανοποιητική στρώση από ασφαλτικά φύλλα.
  9. Τσιμεντοκονίαμα πατητό 650 kg/m³, με στεγανοποιητικό μάζας και επίστρωση πλακιδίων.
  10. Σκυρόδεμα C8/10.
  11. Επίστρωση άμμου, πάχους 1 - 2 cm.
  12. Διάτρητος τσιμεντοσωλήνας ανοιχτού αρμού.
  13. Λιθοπλήρωση, μέσου πάχους 15 cm.

   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξωτερική γωνία θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό

Εξωτερική γωνία θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό

Τα πετάσματα που τοποθετούνται στις γωνίες των εξωτερικών όψεων κόβονται με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να επιτευχθεί σωστή εφαρμογή. Για την τοποθέτηση των πετασμάτων χρησιμοποιούνται ειδικά γωνιακά τεμάχια εσωτερικά της γωνίας,…
Αποστραγγιστική στρώση φυτεμένου δώματος

Αποστραγγιστική στρώση φυτεμένου δώματος

Η αποστραγγιστική - αποθηκευτική στρώση του φυτεμένου δώματος είναι υπεύθυνη για την άρδευση των φυτών και το πάχος της εξαρτάται από το είδος της φύτευσης. Η στρώση αποστράγγισης κατασκευάζεται είτε…
Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων αρμών διαστολής

Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων αρμών διαστολής

Σε περίπτωση που υπάρχουν αρμοί διαστολής στην τοιχοποιία, τότε αυτοί πρέπει να μεταφερθούν και στη στρώση της θερμομόνωσης. Μέσα στον αρμό σφηνώνονται ειδικά αρμοκάλυπτρα αλουμινίου ή PVC, τα οποία διαθέτουν…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.