Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισμού της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους απλοί υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώντας πως η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνεια του κελύφους. Όταν όμως υπεισέρχονται παράγοντες, όπως ανόμοιες θερμικές αγωγιμότητες και διαφορετικά πάχη υλικών, δημιουργούνται θερμογέφυρες οι οποίες μειώνουν την απόδοση της θερμικής του συμπεριφοράς.
Η θερμομόνωση είναι πιο αποτελεσματική, όταν εφαρμόζεται σε μια συνεχή επιφάνεια, χωρίς παρεμβολές ή διακοπές. Οι παρεμβολές θερμογεφυρών επιτρέπουν την αύξηση της θερμικής ροής σ’ εκείνο το σημείο. Επίσης η εφαρμογή της θερμομόνωσης με μέγιστη απόδοση δεν είναι πάντοτε εφικτή εξαιτίας άλλων λειτουργιών του κελύφους, όπως η συνέχεια των φερόντων δομικών στοιχείων ή η προστασία από τις καιρικές συνθήκες, η ικανοποίηση των οποίων έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα την αναγκαστική δημιουργία θερμογεφυρών.
Παρ’ όλα αυτά και ιδιαίτερα σε καινούργια κτίρια οι θερμογέφυρες θα πρέπει να αποφεύγονται. Η πρακτική που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο, και ιδιαίτερα στις κατασκευές κατοικιών, όπου οι πρόβολοι (μπαλκόνια) αποτελούν προέκταση τουορόφου καθιστούν τη δημιουργία θερμογέφυρας αναπόφευκτη. Όταν οι θερμογέφυρες είναι αναπόφευκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας (τιμή U). Πολλές φορές και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις πως οι θερμογέφυρες επιφέρουν σημαντική μείωση στο συντελεστή θερμοπερατότητας συνιστάται η χρήση δισδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων και υπολογιστικών πακέτων για τον υπολογισμό των θερμικών γεφυρών.

 • Second Text:

  1
  Διακοπή της συνέχειας της θερμομονωτικής στρώσης σε σημείο σύνδεσης του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας πλήρωσης.
  Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με πλευρική θερμομονωτική προστασία του στοιχείου του φέροντα οργανισμού. Για καθαρά κατασκευαστικούς λόγους η θερμομονωτική στρώση επεκτείνεται σε όλη την έκταση του πλευρικού τοιχώματος και όχι μέχρι τη θερμομόνωση της τοιχοποιίας.
  Δεν πρέπει όμως να τοποθετηθεί από την αρχή μέσα στον ξυλότυπο αλλά κατόπιν, μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου, ώστε να είναι ορατές τυχόν "φωλιές" στο σκυρόδεμα και να επιδιορθωθούν.

  2
  Aυξημένες θερμικές απώλειες λόγω διαφοράς επιφάνειας στις δύο όψεις των γωνιακών δομικών στοιχείων και πρόταση αντιμετώπισής τους με πλευρική θερμομόνωση και επαύξηση του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης στις πλευρές της δίεδρης γωνίας. Ομοίως και σ'αυτήν την περίπτωση η θερμομόνωση πρέπει για τους ίδιους λόγους να τοποθετηθεί εκ των υστέρων και όχι μέσα στον ξυλότυπο

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης

Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης

Διάτρητος αποστραγγιστικός αγωγός με μικρή κλίση τοποθετείται σε όρυγμα περιμετρικά της θεμελίωσης τόσο για τη συλλογή των όμβριων υδάτων, όσο και για την προστασία σε περίπτωση ανόδου του υδροφόρου ορίζοντα.…
Έλεγχος στάθμης νερού στην αποστραγγιστική στρώση

Έλεγχος στάθμης νερού στην αποστραγγιστική στρώση

Για την κατασκευή του φρεατίου των υδρορροών χρησιμοποιούνται έτοιμα πλαστικά ή μεταλλικά εξαρτήματα, οπτόπλινθοι ή σκυρόδεμα. Τα τοιχώματά του φρεατίου εδράζονται επάνω στη στεγανοποιητική στρώση του δομικού τμήματος και στη…
Εξωτερική θερμομόνωση σε εξώστη

Εξωτερική θερμομόνωση σε εξώστη

Οι εξώστες αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία των κτιρίων που ευνοούν τη δημιουργία θερμογεφυρών. Προκειμένου αυτές να εξαλειφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προτιμάται η τοποθέτηση πρόσθετης θερμομονωτικής στρώσης εκατέρωθεν…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.