ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι ένα από τα καλύτερα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο. Ιδρυθέν το 2010, είναι ένα λαμπρό ακαδημαϊκό Ίδρυμα με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην δημιουργία νέας εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας στην παροχή των βέλτιστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ" (EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τo νέο, καινοτόμο και διεπιστημονικό, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα" του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συνδυάζει τα γνωστικά πεδία της Αρχιτεκτονικής – Χώρου, Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) και Μάρκετινγκ.
Πιο συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα" είναι ένα μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα που ασχολείται με τον τρόπο που ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως επικοινωνιακό μέσο και να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος προώθησης εταιρικών αξιών (brand values/space branding/experiential marketing).

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει μαθήματα από την Αρχιτεκτονική, το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και το Μάρκετινγκ. Με αυτό τον τρόπο, η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές από δημιουργικούς κλάδους να έρθουν πιο κοντά με τον επιχειρησιακό κόσμο, να κατανοήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, την ευρηματικότητα και την καινοτομία αλλά τρόπους ψηφιακής προώθησης της δικής τους προσωπικής μάρκας (personal brand). Επίσης, η έμφαση που δίνεται στην κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση χώρων εταιρικής ταυτότητας (για παράδειγμα χώρους καταστημάτων) δίνει στους απόφοιτους από δημιουργικούς κλάδους μια ξεχωριστή εξειδίκευση για το σχεδιασμό τέτοιων των χώρων.
Ταυτόχρονα, επιτρέπει στους φοιτητές από τους κλάδους των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τη δυνατότητα του χώρου να αποτελέσει ένα προωθητικό μέσο (experiential marketing) και έτσι να βελτιώσουν τον τρόπο που παίρνουν αποφάσεις. Ταυτόχρονα, με τη χρήση θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων τους επιτρέπει να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του χώρου για την προώθηση εταιρικών αξιών (space branding) και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της χωρικής διαμόρφωσης στην συμπεριφορά των πελατών και όχι μόνο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μέσα από το συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων στοχεύει να:
1. Εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με μια ευρεία κατανόηση του ρόλου του χώρου ως μέσω επικοινωνίας και μέσο προώθησης εταιρικής ταυτότητας.
2. Εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με εξειδικευμένα διαδραστικά και αναλυτικά προγράμματα (εξομοιώσεις/μοντελοποιήσεις) προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του φυσικού χώρου στην επιχειρηματική ζωή.
3. Εξοπλίσει τους φοιτητές/τριες με δεξιότητες για να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τον χώρο αναγνωρίζοντας την σχέση του με την εταιρική ταυτότητα, αξίες και πολιτική μιας εταιρείας.
4. Αναπτύξει αποφοίτους με υψηλό βαθμό διεπιστημονικών επαγγελματικών προσόντων δίδοντας τους έτσι ένα μοναδικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική/ αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS).
Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι διπλός. Αρχικά, στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών από δημιουργικούς κλάδους (π.χ Αρχιτεκτονική) με πτυχές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και έτσι να τους δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, στοχεύει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες από τους κλάδους που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις με τις επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν το χώρο ως εργαλείο προώθησης εταιρικής ταυτότητας.
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες). Εγγραφές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε το εαρινό εξάμηνο μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα οικεία εξάμηνα.
Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχεί σε 7.5 Credits (ECTS). Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Έτσι στο τρίτο εξάμηνο, οι μαθητές προετοιμάζουν τη διατριβή τους. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από έναν από τους καθηγητές ως επιβλέποντα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι πρωτότυπη. Οι φοιτητές μπορούν να γράψουν τις μεταπτυχιακές διατριβές και τις ενδιάμεσες εργασίες στα αγγλικά ανεξάρτητα από τη γλώσσα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο ως εξής:
Α/Α -  Όνομα Μαθήματος - Είδος  - Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

1ο Εξάμηνο
DSBI501 Εισαγωγή σε Θέματα Αρχιτεκτονικής και Ταυτότητας Υποχρεωτικό 7,5
DSBI502 Χώρος ώς επικοινωνιακό Μέσο: Το μέσο είναι το μήνυμα Υποχρεωτικό 7,5
DMBA584 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Υποχρεωτικό 7,5
DIS509 Μεθοδολογίες Έρευνας Υποχρεωτικό 7,5
2ο Εξάμηνο
DSBI503 Branded Spaces: Μια ολιστική προσέγγιση Υποχρεωτικό 7,5
DSBI504 Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινη Συμπεριφορά Υποχρεωτικό 7,5
DMBA561 Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Επικοινωνία Υποχρεωτικό 7,5
DMBA580 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Επιλογής 7,5
DM505 Ψηφιακή Επικοινωνία και Στρατηγικές Κοινωνικών Δικτύων Επιλογής 7,5
3ο Εξάμηνο
DSBΙ510 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:
1. Αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση αναφορικά με τη σχέση του χώρου και εταιρικής ταυτότητας (branding identity).
2. Να σχολιάσουν κριτικά, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν branded spaces έχοντας κατά νου την εταιρική ταυτότητα, τη στρατηγική επιχείρησης κ.λπ. καθώς επίσης και τον τρόπο που η χωρική δομή εν δυνάμει μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινή συμπεριφορά σε τέτοιους χώρους.
3. Κατανοήσουν και εφαρμόσουν διευρυμένες πρακτικές και εργαλεία που χρειάζονται για να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ branded spaces και εμπειρίας χρηστών – καταναλωτών.
4. Κατανοήσουν και να σχολιάσουν κριτικά τον ρόλο του χώρου ως μέσο προώθησης και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν πώς ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προώθησης (marketing tool) στον επιχειρησιακό κόσμο.
5. Εφαρμόσουν στρατηγικές και να δημιουργήσουν στρατηγικές συνεργασίες στον πραγματικό κόσμο (π.χ αρχιτέκτονες και ιδιοκτήτες εταιρειών κλπ).
6. Αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες και να εργάζονται σε ομάδες μέσα από ομαδικές παρουσιάσεις και να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους στην ομάδα τους μέσα από το δικό τους επιστημολογικό πεδίο.
7. Εφαρμόσουν τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να διερευνήσουν ανεξάρτητα ερευνητικά έργα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η διδακτική μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.
Κάθε μάθημα αξιολογείται με την ολοκλήρωση μίας ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα σπουδών και στους οδηγούς σπουδών (εργασίες, κριτικές βιβλιογραφίας, άρθρο για το φοιτητικό περιοδικό του πανεπιστημίου κλπ.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παρακολουθήσει την εξέταση, ή δεν έχει παρακαθίσει στις εξετάσεις χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, δικαιούται να επανεξεταστεί.

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιπλέον γραπτές εξετάσεις. Η ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, όπως τα δοκίμια, ερευνητικά άρθρα, παρουσιάσεις, βιβλιογραφικές κριτικές, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις κλπ. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αντιστοιχούν στο 40% του τελικού βαθμού, ενώ η τελική εξέταση αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού. Για να μπορέσει ο φοιτητής να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, πρέπει να λάβει τόσο την τελική βαθμολογία όσο και την ενδιάμεση αξιολόγηση ένα βαθμό τουλάχιστον 50%. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας.

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η διάρκεια της εργασίας εξαρτάται από τον τύπο. Στην περίπτωση μιας βιβλιογραφικής εργασίας, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 12.000 λέξεις και πάνω από 15.000 λέξεις. Δεν περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία, τα παραρτήματα και η περίληψη. Μετά την υποβολή, ο επιβλέπων υποβάλλει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση στα μέλη της επιτροπής. Η υποστήριξη για τη διατριβή γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Είναι ένα από τα ελάχιστα προγράμματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μέση Ανατολή που φέρνει κοντά τους δημιουργικούς κλάδους με τον κλάδο των επιχειρήσεων
• Η έμφαση που δίνεται στην κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση χώρων εταιρικής ταυτότητας (για παράδειγμα χώρους καταστημάτων) δίνει στους απόφοιτους από δημιουργικούς κλάδους μια ξεχωριστή εξειδίκευση για το σχεδιασμό τέτοιων των χώρων (χώρων λιανικής πώλησης, γραφείων κλπ).
• To πρόγραμμα έχει αναπτύξει μια ουσιαστική συνεργασία με μεγάλες εταιρίες από τον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο οι οποίες φιλοξενούνται μέσα από αντιπροσώπους τους στο πρόγραμμα μαθημάτων.
• Προσαρμόζεται στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς μέσα από τη μελέτη πολλαπλών επιχειρηματικών περιβαλλόντων αλλά και με την υιοθέτηση του προγράμματος της τοποθέτησης αποφοίτων σε οργανισμούς (placement).
• Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρατικές ασκήσεις, πραγματικές μελέτες περίπτωσης, πρακτικές εφαρμογές σε ένα πλαίσιο μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης
• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει μια δυναμική επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται ιδιαίτερα στους φοιτητές/τριες που εργάζονται
• Άριστο ακαδημαϊκό προσωπικό με ισχυρή εξειδίκευση στα διδασκόμενα αντικείμενα
• Ανταγωνιστικά δίδακτρα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Εσωτερικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής, Οικονομίας και Επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, αφορά:
• Αρχιτέκτονες
• Διακοσμητές εσωτερικών χώρων
• Γραφίστες
• Σχεδιαστές Προϊόντων
• Μουσειολόγους
• Επιχειρηματίες
• Early start-up Entrepreneurs
• Επαγγελματίες σε νεοσύστατες επιχειρήσεις για αναβάθμιση δεξιοτήτων
• Υπεύθυνους καταστημάτων
• Δημοσιογράφους
• Εξειδικευμένους υπαλλήλους σε χώρους όπως θεματικά πάρκα, χώροι ψυχαγωγίας, αθλητικά κέντρα, εμπορικά κέντρα κ.λπ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:
• Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών τίτλων πανεπιστημιακού επιπέδου (πτυχίο κλπ.).
• Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή ενός αντίστοιχου επιπέδου.
• Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία για όσους υποψήφιους δεν έχουν το βαθμό του προαναφερθέντος επιπέδου, ώστε να επαληθευτεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα πρότυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
• Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας και ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.
• Μετά την εισαγωγή, με την απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε πρόσθετα μαθήματα αγγλικής γλώσσας προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους να γράψουν τις εργασίες τους, τις γραπτές εργασίες και τη διατριβή.
• Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
• Δύο συστατικές επιστολές τουλάχιστον μία από τις οποίες πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
 https://www.nup.ac.cy/gr/msc-in-space-and-brand-identity-distance-learning/

 

 

Δανάης 2
Τ.Κ. 8042
T: +357 26843300
[email protected]

www.nup.ac.cy 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.