ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πρόκειται για φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2014, με εμβέλεια αρχικά την Περιφέρεια Αττικής. Στοχεύοντας στην αύξηση τόσο των συνεργαζόμενων με αυτή διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, η ΑΝΑΕΚΚ εφαρμόζει διαρκές πρόγραμμα διεύρυνσης της εδαφικής και πληθυσμιακής της κάλυψης, η οποία ανέρχεται πλέον σε 18 Περιφερειακές Ενότητες (πληθυσμιακή κάλυψη 47,6%). Τονίζεται ότι η ΑΝΑΕΚΚ είναι ένα από τα ελάχιστα ΣΣΕΔ όλων των ρευμάτων αποβλήτων, η έγκριση και η λειτουργία των οποίων έχει αναθεωρηθεί, σε πλήρη συμμόρφωση με το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.

Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους, με στόχο την αξιοποίηση των υλικών και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά κυρίως των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κλπ). Προς εκπλήρωση των στόχων του, το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των ΑΕΚΚ και την εν γένει διαχείρισή τους, είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσής τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησής τους με την χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκατάστασης ανενεργών και ενεργών λατομείων, επικάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής και γενικά αναμόρφωσης υποβαθμισμένων τοπίων.

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΚ.

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 37
Τ.Κ.: 19441
ΚΟΡΩΠΙ
Τ: 210 6026165
Τ: 210 6020905

[email protected]

 

www.anaekk.gr
ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.