Ορθή διαχείριση των αποβλήτων της κατασκευαστικής δραστηριότητας

Η ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη από πλευράς βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής. Μπορεί επίσης να είναι ιδιαιτέρως επωφελής για τους κλάδους των κατασκευών και της ανακύκλωσης, καθώς δίνει ώθηση στη ζήτηση ανακυκλωμένων -δευτερογενών υλικών, εφόσον αυτά είναι υψηλής ποιότητας και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα δομικών προϊόντων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αντικατάσταση των πρωτογενών.

Οι τεχνικές/κατασκευαστικές εταιρείες πλέον ενθαρρύνονται στην εφαρμογή καλών πρακτικών κατά τις φάσεις κατεδάφισης και κατασκευής. Προς το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2016) για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, το οποίο προτείνει δράσεις με στόχο αφενός την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, αφετέρου το κλείσιμο του κύκλου ζωής των προϊόντων με την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής τους, καθώς και την αποκόμιση οφελών για το περιβάλλον και την οικονομία. Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω της βελτίωσης τεσσάρων βασικών σημείων της διαχείρισης των αποβλήτων και τα οποία συνοψίζονται στη βελτίωση της ταυτοποίησης, του διαχωρισμού στην πηγή και της συλλογής τους, στη βελτίωση της διακίνησής τους, στη βελτίωση της επεξεργασίας τους και τέλος στη διαχείριση ποιότητας στα εργοτάξια.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, έτσι και στη χώρα μας με την έκδοση του Ν.4819/2021, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας, καθιερώθηκε η επιλεκτική κατεδάφιση πάσης φύσεως κατασκευών και η διαλογή των αποβλήτων στην πηγή.

Η πρακτική της επιλεκτικής κατεδάφισης και της διαλογής στην πηγή, προσδίδει σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος καθώς οδηγεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών κατεδάφισης και κατασκευής. Επιπλέον, οδηγεί αφενός μέσω της επαναχρησιμοποίησης στη μείωση των προσκομιζόμενων ποσοτήτων σε μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ, αφετέρου σε καθαρότερα και με λιγότερες προσμίξεις υλικά, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει περαιτέρω το κόστος κατασκευής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εφαρμογή καλών πρακτικών στη διαχείριση των ΑΕΚΚ κρίνεται επιβεβλημένη στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.
Τ: 2106026165
www.anaekk.gr 


anaekk_logo.jpg

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.